logo
กองจักษุกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

head

พ.อ.รศ.มานะพล    เล็กสกุล

ผู้อำนวยการกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปรัชญา

วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจมาตรฐาน  บริการดุจครอบครัว

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์จักษุวิทยามีความเป็นเลิศด้านการบริการและวิชาการ

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

พันธกิจ

ให้บริการทางด้านจักษุวิทยา ทั้งทางด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

และ สร้างเสริมสุขภาพแก่กำลังพลของกองทัพ ครอบครัว ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

โดยทีมงานสุขภาพที่มีมาตรฐานวิชาชีพ และ คุณธรรม โดยให้การดูแลแบบองค์รวม

ในระดับโรงเรียนแพทย์ และ Excellent Center ให้การฝึกศึกษาแก่ แพทย์ประจำบ้าน

นักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

อย่างมีหลักประกันคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนา คุณภาพการบริการและการศึกษา

สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ให้กับกองทัพ และ สนับสนุนแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติร้ายแรง